ZeHabesha Ethiopian News | Latest News for All | 24/7

Helen Baddiluu: Ajandaa Eenyuu ti?

bedlu Helen
by Nagessa Oddo Dube
hiyeenya kana “jabanaa Teedii Afroo hojjachiise Kaaba Itoophiyaa waan gaggaarii himee kibba ammoo dibbee fakkeessee jira” jettee katabde jechuudhaan Helen_Baddiluu faarsuu fi suuraa ishii maxxansuun itti fufee jira.

Barreeffama kana wanti katabeef dubbii isii irratti haasawuuf osoo hin taane wantoota kana fafakkaatan Kan FB irratti deemanirratti of eeggannoo haa goonuuf.

Dubbii intala tanaa waan 3f naaf hin galle:

1. Yennaa an Yuniversiti Finfinnee turetti ni beekaan. Achitti barataa turte. Takkumaa ijoollee teennatti sixxee hin beektu. Akka jedhame san Oromoo ta’uu isii me eenyutu mirkaneessa?

2. Intalti tun yeroo dhiyoo media irratti FB hin qabu jettee turte. Kanaafuu carraan namni biraa maqaa ishiitiin FB bannee itii fayyadamu baldhaa dha.
Post san barreessee kan maxxanse isii ta’uu maaliin mirkaneeffattan?

3. Osoo isiinuu waan itti fakkaate jettee
Yeroon kun yeroo waan Teedii Afroo itti dubbannu osoo hin taane yeroo nuuti ciminnaan TPLF irratti qabsoofnu.
Dr. Mararaa fi Baqqalaa Garbaa Kan hidhe Tedy Afro miti. Uummata keenna 1500 of Kan rasaasaan fixe isaa moti.

Kanaafuu dubbiin Helen_Beddiluu jette jedhame kun karoora kallattii xiyyeeffannaa ofirraa jallisuu (attention diversion) TPLF natta fakkaata. Dabballee jaraattu maqaa ishiitiin account banee katabeera ta’a.

Jarri ajandaa nuuf uumtee busy nu gooti. Waan maxxanfame tokko eenyutu maxxanse? Maaltu duuba jira? Ilaaluu fi yaaduu qabna.

Yaa Oromoo namni isin hin beekne tokko ol ka’ee “an Oromoo dhaa koottaa abalu lollaa” yoo jedhe qorqoratuun hin jiruu? Ka’aniituma faana duuluu qofaa? Namni waan hin ta’in tokko ta’e jira jedhee akka sobuu danda’u beekuu qabna.

Horaa Bulaa

1 Comment

  1. very funny, what is the sanctioned working language of this website, i thought it was amharic, am afraid the next article will be in ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.