ZeHabesha Ethiopian News | Latest News for All | 24/7

Afar Human Rights Organization Statement on the current situation in Ethiopia

afarAfar Human Rights Organization stands for freedom and justice of the oppressed and marginalized people of Ethiopia. The protests across Oromia region by peaceful students and public at large against land grab and eviction of Oromo farmers is being met by brutal crackdown of the EPRDF regime. The current killings are arrogant repetition of the brutal massacre of peaceful protestors in the region throughout May 2014 by the regime.––Read More—-

2 Comments

  1. Ani haay Qafar uguugumuh Qallallek siinik axceeh ciggiilaak axcem faxaamah qafar qunxaaneyti asaaku qafar rakaakayal yan caagidik adda qadok tumbulle baraak wadir sin xaqut soloonuh gululuh yaniinimiik amakkaqu abtaanah tanin giclo elle faxxima inta gital foocah axcuk gexxaanam faxxintaah, kediinuu kee ramaddiinu fanteenah le abxeppay
    ummattâ cakkit ibah aaqatu ken cakki isi tuxxiiqil asissaamih giclo abta asaaku ummatta xaqul lon caddi inkih tamicxxigeemih sabbatah sin giclo fooca axcuk ummattah le ceelo daabimtam faxxinta axceeh gadda grya

  2. Ani haay Qafar uguugumuh Qallallek siinik axceeh ciggiilaak axcem faxaamah qafar qunxaaneyti asaaku qafar rakaakayal yan caagidik adda qadok tumbulle baraak wadir sin xaqut soloonuh gululuh yaniinimiik amakkaqu abtaanah tanin giclo elle faxxima inta gital foocah axcuk gexxaanam faxxintaah, kediinuu kee ramaddiinu fanteenah le abxeppay
    ummattâ cakkit ibah aaqatu ken cakki isi tuxxiiqil asissaamih giclo abta asaaku ummatta xaqul lon caddi inkih tamicxxigeemih sabbatah sin giclo fooca axcuk ummattah le ceelo daabimtam faxxinta axcee gadda geya
    By:- ja’Qafar Ibn Mame

Leave a Reply

Your email address will not be published.